Pİ Dergisi

Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi (Pİ) Makale İndeksi
2002 Ocak-Şubat-Mart Sayısı
 1. Ulusal Franchising Sistemleri Geliştirmede Başarı Koşulları
 2. Siyasi Danışmanların Bütünleşik Pazarlama İletişimini Kullanım Biçimleri
 3. Pazarlama Kaynaklarının Rekabetçi Üstünlük Geliştirmedeki Rolü
 4. Niş Pazarlamanın İlkeleri: Gerillalar Gorillere Karşı
 5. Rekabet, İşletme Stratejisi ve Pazarlama: Tarihsel Bakış Açısıyla Kritik Bir Değerlendirme
 6. Değişen Pazarlama Anlayışı
 7. Tüketici Etiği
 8. Müşteri Değerinin Kavramsal Olarak İncelenmesi
 
2002 Ekim-Kasım-Aralık Sayısı
 1. İhracat Performansının Bir Belirleyicisi Olarak İhracat Pazar Oryantasyonu
 2. Yerli ve İthal Ürünlerin Müşteri Tatmini Açısından Karşılaştırılması: Sonuçların Ulusal ve Uluslararası Pazarlama Açısından Değerlendirilmesi
 3. İtici Ürünlere İlişkin Reklamlar ve İtici-Yaratıcı Reklam Uygulamaları Hakkındaki Tutumların İncelenmesi
 4. Uluslararası Pazarlama Açısından İşletmelerde Davranış Kuralları
 5. Kitlesel Bireyselleştirme: Yeni Bir Farklılaştırma ve Pazar Bölümlendirme Tekniği
 6. Reklamların Etkisini Ölçmede Kullanılan Modeller
 7. Spor Sponsorluğu
 8. Pazarlamanın Hükümranlığı
 9. Reklamlarda Ünlü Kullanımı: Her Kilisede Bir İsa Heykeli Vardır
 10. Benim Yıldızım Daha Çok Parlar
 
2003 Ocak-Şubat-Mart Sayısı
 1. Organizasyonel Kültür Türleri ile Şirket Performansı İlişkisi: Pazar Kültürü ve Önemi
 2. Spor Sponsorluğu Kavramı ve Türkiye’de Futbol Branşında Sponsorluk Yapan Kuruluşlara İlişkin Bir Araştırma
 3. Bir Pazarlama Aracı Olarak Etkileri ve Etkiledikleri Açısından Sinema Filmlerine Ürün Yerleştirme
 4. Yeşil Pazarlama: Eleştirel Bir Bakış
 5. Türkiye’deki Reklamcılığın Doğuşu ile A.B.D’deki Reklamcılığın Doğuşunun Karşılaştırılması
 6. Pazarlama ve Politik Kampanya Hazırlıkları: Strateji Gelişmesi İçin Bir Model
 7. Müşteri Stratejiniz Ne Olmalı?
 8. Haberciler ve Halkla İlişkiler
 
2003 Nisan-Mayıs-Haziran Sayısı
 1. Yükselen Ekonomilerde Özelleştirme ve Pazar Odaklılık: Türk Çimento Fabrikaları Örneği
 2. Reklamlardaki Kesin Olmayan Anlamlar: Yan Anlamlar
 3. Sponsorluklar Dünyada Nasıl Algılanıyor?
 4. Alışveriş Ortamının Kalabalıklığı, Zaman Baskısı ve Alışverişten Duyulan Tatmin: Kavramsal Bir Çalışma
 5. Kategori Yönetimi ve Tanzim Teşhir Stratejisi
 6. Pazarlama Tanımı Üzerine
 7. Hollywood Nasıl Pazarlar?
 
2003 Temmuz-Ağustos-Eylül Sayısı
 1. Sosyal ve Çevresel Oryantasyon, Organizasyonel Kültür ve Şirket Performansı Arasındaki İlişki
 2. Pazar Yönlülük ve Firma Performansına Etkisi: Türkiye’nin Büyük Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
 3. Neden Reklamcılar Ünlüleri Marka Destekçisi Olarak Kullanırlar?
 4. Ekonomik Kriz Nedeniyle Değişen Tüketim Davranışları Kalitatif Araştırması
 5. Siyaset Pazarlaması
 6. Spor Sponsorluğunda Sinsi Pazarlama (Ambush Marketing) Stratejileri ve Uygulanabilecek Karşı Stratejiler: Kavramsal Bir Bakış
 7. Pazarlama İle Girişimcilik Arasındaki İlişki: Girişimci Pazarlama
 8. Yeni Ürün Performansını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Literatür Taraması
 
2003 Ekim-Kasım-Aralık Sayısı
 1. Adana İlinde Rekreasyonel Hizmetler Arz Yapısının Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma
 2. Küçük İşletmelerin Endüstriyel Ürün Satın Alma Sürecinde Algılanan Riskin Satın Alma Kriterleri Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma
 3. Yeni Ürün Tasarımında Kültürel Kaynaklı Kullanıcı Gereksinimleri ve Küresel Rekabet: Arçelik-Tiryaki Örneği
 4. Pazarlamada Paradigmik Değişim ya da Postmodern Devrim: Tarihsel ve Eleştirel Bir Deneme
 5. Yenilik Kavramı ve Tüketiciler Pazarında Yeniliklerin Benimsenmesi
 6. Markanın Duygusal Boyutu: Tüketicilerin Kalbine Dokunmak
 7. Cola Turka Reklam Kampanyası Üzerine
 
2004 Ocak-Şubat-Mart Sayısı
 1. KOBİ’lerin İhracat Pazarlaması Sorunlarının Çözümünde Verimliliğin Etkisi
 2. Rekabet Avantajı Elde Etmede Stratejik Pazarlama Planlamasının Önemi
 3. Dünyada İnternet 1 Hafta Dursa Ne Olur?
 4. Ürün Hattında Olumsuz Etkileşmenin Engellenmesine Yönelik Olarak Ürün Sunumunun Zamanlaması
 5. Duygu Dünyasına Giden Yolu Aralayan Araç Olarak Reklam Müziği: Kullanımı, Öğeleri ve Rolü
 6. Bilgiye Dayalı Yeni Pazarlama Anlayışı
 7. Markalaşmada Tekrar Yerelleşme
 8. Pazarlama Araştırmalarının Türkiye’deki Durumu ve Gelişme Alanları
 9. Hizmet Sektöründe Pazarlama ve İletişim (1)
 
2004 Nisan-Mayıs-Haziran Sayısı
 1. Halkla İlişkilerde Etkinlik Ölçümlemesi
 2. Marka Değeri Yaratma
 3. Dünyada ve Türkiye’de Organik Tarım Ürünleri Pazarı ve Gelişme Potansiyeli
 4. Bir Sonraki Kuşağa Karşı (Ne Kadar) Sorumluyuz?
 5. Küresel Pazarlarda Fiyatlandırma Bileşeni Üzerindeki İnternet Baskısı
 6. Seçim Araştırmaları ve Seçmek
 
2004 Temmuz-Ağustos-Eylül Sayısı
 1. Pazarlama Etiği ve Türkiye Beşeri İlaç Sektöründe Uygulama
 2. Karşılaştırmalı Reklamın Etkisi ve Türkiye İçin Öneriler
 3. Reklamın Ekonomiye Katkısı: Ekonomik Durgunluk Dönemlerinde Reklamın Yararları
 4. Sayısal Pazarlama Modelleri: Disiplinlerin Buluştuğu Nokta
 5. Konaklama Pazarlamasında Kullanılan Yeni Yöntemler ve Eğilimler
 6. Satış ve Pazarlama Açısından Spot Pazarlar
 7. Kurumsal Söylenti Yönetimi
 
2004 Ekim-Kasım-Aralık Sayısı
 1. İndirimli Market Müşterilerinin Profili
 2. Yeni Bir Pazarlama Anlayışı Olarak Yeşil Pazarlama Stratejisi ve Firma Uygulamalarına Yönelik Örnek Olay İncelemesi
 3. Başlangıcından Günümüze Radyo ve Radyo Reklamcılığı: Türkiye’de Yerel Radyo İstasyonlarının Reklam Aracı Olarak Kullanılışı ve Sorunları
 4. Tüketici Davranışı Araştırmalarında Pozitivist, Yorumsamacı ve Postmodern Yaklaşımlar
 5. Fikir ve Sanat Eserlerinin Pazarlanması
 6. Deneyimsel Pazarlama Araçları Olarak Haber ve Haber Programları
 7. Bir Pazarlama Başarısı: Absolut Vodka
 8. Roller Değişti (mi?): Bingo Reklamındaki Kadın ve Erkek Söylemi Üzerine Bir Çözümleme
 
2005 Ocak-Şubat-Mart Sayısı
 1. Pazarlama İletişiminde Müşteri İtirazları ve İstatistik İncelemesi
 2. Sık Uçan Yolcu Programlarının Yolcuların Uçuş ve Havayolu İşletmesi Tercihlerine Olan Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
 3. Tüketici Pazarlarının Değişen Yüzü: Yaşlı Tüketiciler Pazarı, İhtiyaçları ve Satın Alma Davranışları
 4. Rekabette Kaynak Temelli Yaklaşım (RBV) ile Strateji Geliştirme
 5. Anlık Alışveriş
 6. Globalleşme Çağında Üçüncü Dünya Ülkelerinin Lojistiklerinin Yetersizlikleri: Paradigma Değişikliğine Duyulan İhtiyaç
 7. Şehirleri Marka Yapmanın Yolu: Ortak Marka
 8. Küresel Markalaşma Yolunda
 
2005 Nisan-Mayıs-Haziran Sayısı
 1. Tüketicilerin Balık Tüketimine Yönelik Tutum ve Davranışları: Kültür Balıkçılığı Örneği
 2. Çizgi Dizi Simpsonlar Üzerine Bir İnceleme
 3. On Dakika Antrakt: Film Pazarlaması Üzerine Kuramsal Bir Fragman
 4. Sosyo Ekonomik Statüyü (SES) Anlamak
 5. Pazarlamada Yeni Trendler
 6. Pazar Araştırmasında Bir Nabız Tutma Yöntemi: Etnografi
 
2005 Temmuz-Ağustos-Eylül Sayısı
 1. KKTC Konaklama Endüstrisinde İnternet Pazarlaması: Arz ve Talep Boyutları
 2. E-Hizmetlerde Algılanan Kalite Literatürü ve Kritiği
 3. Pazarlama Dünyası Blogsfer’i Keşfetti: Büyük Bir Değişimin İlk Adımları
 4. Sanal Tüketici Toplulukları
 5. Nitel ve Nicel Araştırmalarda Araştırma Kalitesini Değerlendirme Ölçütleri
 6. Papa, Avrupa ve Türkiye
 7. Akla Dayalı Yüreğin Götürdüğü Yere Gitmek
 
2005 Ekim-Kasım-Aralık Sayısı
 1. Değişim Yönlü Pazarlamadan İlişki Yönlü Pazarlamaya Geçiş
 2. Küçük İşletmeler Pazarlamanın Neresinde? Pazar Odaklılık ve İlişkisel Pazarlama
 3. Bir Reklam Mecrası Olarak Ekşi Sözlük
 4. Deneyimsel Pazarlama Araçları ve Deneyim Sağlayıcısı Olarak Markalar
 5. Tüketici Davranışı Araştırmalarında Bir Yolculuk ve Değişen Tüketici
 6. Dünya Girişimcileri için Stratejik Bir Duruş: Globalleşmeyi Aşağıdan Yukarıya Yaymak
 
2006 Ocak-Şubat-Mart Sayısı
 1. Bayilerin Perspektifinden Bayi Toplantıları
 2. Televizyon Reklamlarının Çocuk Tüketicilerin Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkileri
 3. Pazarlama Zekası (Marketing Quotient)
 4. Küçük İşletmelerde Ortaklaşa Rekabet
 5. Niş Pazarlamanın Kavramsal Açıdan İzahı, Gelişimi ve Kitlesel Pazarlama İle Mukayesesi
 6. Merdiveni Tırmanmak: Türk Firmalarının Markalaşma Yoluyla Küresel Değer Zincirinde Terfi Girişimleri
 7. Medya Diline Deyişbilimsel Bir Bakış
 
2006 Nisan-Mayıs-Haziran Sayısı
 1. Siyasi Tercihlerde Etkili Olan Faktörler
 2. Markanın, Tüketicilerin Otomobil Tercihleri Üzerindeki Etkisi
 3. Fütüristik Ürün Yerleştirme
 4. Pazarlama Araştırmalarında Veri Kalitesinin Önemi
 5. Sanatsal Ürün ve Hizmetlerin Pazarlaması
 6. İşletmelerde Rekabetçi Zekanın Değişen Yüzü: Girişimci Pazarlama
 7. Geleceğe Dair Ufuk Turu
 8. 23 Numaralı Adamın Hikayesi
 
2006 Temmuz-Ağustos-Eylül Sayısı
 1. Satışların Arttırılması Yapılması Gerekenler
 2. Pazarlama İletişiminde Sanal Fuarlar ve Odak Grup Araştırması Yoluyla Bir Konumlandırma Denemesi
 3. Ürün Yaşam Eğrisinin Uluslararası Serüveni: Global Stratejik Planlamanın Gerekli Bir Unsuru
 4. Boş Gezenin Dolu Kalfası: Serbest Zaman Pazarlaması (Leisure Marketing)
 5. Türkiye’de Pazarlama Tarihine Bir Giriş Denemesi: Atasözleri ve Pazarlama
 6. Pazarlama ve İtici Gücün Etkisi
 7. Outdoor’un Kabesi: Times Meydanı
 
2006 Ekim-Kasım-Aralık Sayısı
 1. Tüketici Haklarının Korunmasında Reklamın Önemi: Temizlik Maddeleri Üzerine Bir Araştırma
 2. Satış İşinde Çalışma Nedenleri
 3. Aile Şirketlerinde Pazarlama
 4. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 5. Mobil Reklamcılık ve Uygulamaları: Kuramsal Bir Çerçeve
 6. Ortak Marka ve Turizm Sektöründe Uygulanması
 7. Küreselleşme ve Pazarlama
 8. Pazarlama Uygulamaları ve Reklamcıların Dünya Şişmanlık Sorunundaki Rolü: Gelişmiş Ülkelerden Alınacak Dersler
 9. Pazarlama İletişimi Demek, Kafamıza Logo Kakmak ya da Gözümüze Gazoz Şişesi Sokmak Demek Değildir!
 
2007 Ocak-Şubat-Mart Sayısı
 1. Bankaların Hizmet Kalitelerinin Gizli Müşteri Yöntemiyle Benchmarking Yapılarak Karşılaştırılması
 2. Küresel Rekabetin Türk Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren Perakendeci Firmalar Üzerindeki Etkileri ve örnek Bir Çalışma
 3. Geri Dönüşüm Davranışının Kazandırılmasında Pazarlama İletişiminin Rolü
 4. İmgeden Zihne Giden Yol ve Bir Reklam Gurusu: Leo Burnett
 5. Müşteri Sadakatine Yeni Bir Bakış: Doğru Bildiğimiz Yanlışlar
 
2007 Nisan-Mayıs-Haziran Sayısı
 1. Bir Sosyal Sabit Sermaye Olarak Kültür
 2. Savaşçı İşletmelerin Rekabette Meydan Okuma Stratejisi
 3. Pazarlama Araştırmalarında Yeni Kavramsal Yaklaşımlar
 4. Kadın Sporcuların Yer Aldıkları Reklamların Sınıf Kavramı, Model Olma ve Hatırlanma Açılarından Değerlendirilmesi
 5. Reklamverenin Gözüyle Reklam Ajansı-Reklamveren İlişkileri
 6. Sokağa Hakim Olan Sandığa Hakim Olur
 7. Ne Kadar Post-modersiniz?
 8. 4P’nin Değişim Öyküsü
 9. Alfabe Çorbası –Philip Kotler
 10. 4P ve İki Paradigma Kayması
 11. 4P’yi Yeniden Tanımlamak
 
2007 Temmuz-Ağustos-Eylül Sayısı
 1. Sivil Toplum Kuruluşlarının İletişim Çabalarında Bir Medya Olarak İnternet
 2. Türkiye’de ve Dünyada Çocuklara Yönelik Televizyon Reklamlarına Getirilen Kısıtlamalar ve Denetim Mekanizmaları
 3. Pazarlama İletişiminde Yeni Yönelimler, Yeni Uygulamalar
 4. Politik Pazarlama ve Partilerden Politik Pazarlama Uygulamaları
 5. Yenilenen SES Altyapısı
 6. Geleceğin Dünya Fotoğrafında Yer Almak İçin 2023 Türkiye Bilgi Toplumu Vizyonu
 7. Yeni Enformasyon Teknolojileri ve Medya
 8. Kaos Senaryosu
 9. Advergaming: Önüm, Arkam, Sağım, Solum Reklam
 10. Adı Bile Belli: YOU-TV
 
2007 Ekim-Kasım-Aralık Sayısı
 1. Stratejik Yaratıcılık Açısından Gerilla Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Yaratan Stratejiler
 2. Pazarlama Hayat Verir: Organ Bağışında Sosyal Pazarlama Yaklaşımı
 3. Tüketicilerin Satın Almada ve Sonrasında Yaşadıkları Sorunlarla İlgili E-Şikayet Davranışları ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma
 4. Böl ve Yönet “Segmentasyon Forever”
 5. 22 Temmuz’un İletişim Muhasebesi
 6. 22 Temmuz ve “Demokrasinin Zaferi”
 7. Avrupa, Türkiye’deki Seçimler Hakkında Ne Düşünüyor?
 8. Seçmen Bağlılığı ve Parti Değiştirme Davranışı
 9. Temmuz 2007 Seçimleri Kampanya Karnesi
 
2008 Ocak-Şubat-Mart Sayısı
 1. Teknoloji Bazlı Kendi Kendine Hizmet Seçenekleri: Gelişen Trendler, Şirket Uygulamaları ve Müşteri Beklentileri
 2. Kompülsif Satın Alma: Kavramsal Bir İnceleme
 3. Bir Sosyal Sermaye Olarak Güven
 4. Web Tabanlı İletişimlerin Halkla İlişkilere Getirdiği Yeni Boyut
 5. Yeniden Bütünleşik İletişim
 6. Wal-Mart’tan Sonra Pazarlama
 7. Türkiye’de Organize Perakendecilik Sektöründe/Alışveriş Merkezlerinde Yeni Trendler ve Sorunlar
 8. Wal-Mart’tan Birşeyler Aşırmak! / Picking Wal-Mart’s Pockets!
 9. Wal-Mart Perakende Sektöründe Son Nokta mıdır?
 10. Perakende, Bir Marka Yaratma Mecrası Olarak Yükseliyor. Bir Planınız Var mı? / Retail Arrives as a Brand-Building Medium. Do You Have a Plan?
 
2008 Nisan-Mayıs-Haziran Sayısı
 1. Arkadaş Yüzü Suyu Hürmetine: Facebook
 2. İşletme Dilbilimi: Antipazarlama Dilbilimi
 3. İletişim Teknolojilerinin Yeni Dünyası
 4. İmgesel Benlikler ve Tükenmişlik Üzerinden Markalaşma: Düşlerle Gerçekleri Arayış Bağlamında Satılık Mutluluklar
 5. Üçüncü Dünya Ülkelerinde Girişimci Kültür Yaratmak ve Sürdürmek: Gelecek İçin Bir Zerre Işık
 6. Pazarlama Kararlarına Pazarın Verdiği Tepkiler Nasıl Ölçülür?
 7. Yeni Medya Düzeni
 8. Medya Politikaları Değişirken…
 9. Medya Holdingleri, Birleşmeler, Medya Sahipliğinin Temerküzü – Medi Conglomerates, Mergers, Concentration of Ownership
 
2008 Temmuz-Ağustos-Eylül Sayısı
 1. Geleceğe Sürdürülebilirlik Çerçevesinden Bir Bakış: Tersine Tedarik Zinciri Yönetimi
 2. Sosyal Pazarlamaya Eleştirel Bir Yaklaşım
 3. Örgütsel Yöneti(ileti)şim
 4. Avrupa Birliği Yolunda Türkiye İmajı: Bulgular Işığında Yapılması Gerekenler
 5. Küreselleşirken Ulusal Mefaatleri de İyi  Koruma Gereği
 6. İstanbul’u Küresel Markaya Dönüştürmek
 7. Dünya Markası Olmak ya da Dünya Markası Almak
 8. Zorlu Grubu’ndan Ülker Grubu’na Global Marka Olmanın Yolu: Tereciye Tere Satma Pazarlama Modeli mi?
 9. Ülkelerin Modern Zaman Açmazı: Biz de Marka Olabilir miyiz?
 
2008 Ekim-Kasım-Aralık Sayısı
 1. Ekonomik Refaha Ulaşmanın Ötesinde Sağlıklı ve Güçlü Bir Toplum Oluşturmanın Altyapısı: Sosyal Sermaye
 2. İnternette İletişim ve Second Life
 3. Sanatçı-Alıcı Köprüsü Olarak Küratörlük: Kuramsal Bir Çerçeve
 4. Marka Kişiliği ve Pazarlama Teorisi İçindeki Yeri
 5. Reklamda Provokasyon ve Şok: Oliviero Toscani ve Benetton Reklam Kampanyası
 6. Almadan Verme Ekonomisi-Vikinomi
 7. Marka Mitolojisi
 8. Anlatmayı Öğrenmemiz Gereken Altı Hikaye
 9. Hikayelerin Hikayesi
 
2009 Ocak-Şubat-Mart Sayısı
 1. İnteraktif Medya Aracı Olarak YouTube
 2. Mobil İletişim
 3. E-Müşteri Memnuniyetini Sağlayan Temel E- Hizmet Kalitesi Unsurları
 4. Deneyimsel Pazarlama ve Mekan Oluşturma (Placemaking)
 5. Turizmde Kümelenme Organizasyonları ve Medya İlişkisi
 6. Bilgi Çağından Bilinç Çağına
 7. Küresel Finansal Krizin Hikayesi
 8. Obama’dan Sonra Marketing…
 9. ABD Seçiminden Pazarlama Dersleri
 10. Obama Öncesi Obama Sonrası
 11. “Tekno Başkan Obama”: ABD Seçimlerindeki Dijital Devrim
 12. Melez Ülkenin Melez Başkanı
 13. ABD’nin İlk e-Başkanı
 
2009 Nisan-Mayıs-Haziran Sayısı
 1. İtibar Yönetimi Kapsamında Sosyal Sorumluluk
 2. Sahne Gerisindeki Unutulmuş Güç: Kötüleşen Küresel Altyapılar
 3. Küresel Kriz ve Pazarlamanın Yeni Dünyası: Pazarlamadan Enigmaya
 4. Başarılı Bir “Kanat Saldırısı” Örneği: Cola Turka’nın Rekabet ve Konumlandırma Stratejisi
 5. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yönelik Türk Tüketicilerinin Tutum ve Davranışları
 6. Türkiye Kendisini Yeni Oluşmakta Olan Uluslararası Düzende Nasıl Konumlandırmalı?
 7. Marketing 2.0
 8. Uzun Kuyruk
 9. Web 2.0’la Değişen Pazarlama ve Yeni Kuralları
 10. Marketing 2.0 – Öze Dönüş
 
2009 Temmuz-Ağustos-Eylül Sayısı
 1. Pazarlama Karması Paradigmasında Pazarlama Tanımı
 2. Oyun, İnternet, Advergame ve Mobil Oyun
 3. Alanya-Kitle Turizmi ve Kalite Olgusu
 4. Kördüğüm – Arapsaçı Bir Mesele (mi?): Yasal Düzenlemelerin Sigara Bırakma Niyetine Etkisi
 5. Futbolun Gölgesinde Spor Basını
 6. Ortaçağ Toplumu
 7. 2023’de “Kazananlar Klübü” mü “Kaybedenler Treni” mi?
 8. Krizden Nasıl Çıkılır?
 9. Hemen Radikal Şeffaflık
 10. Felaket Reçetesi
 
2009 Ekim-Kasım-Aralık Sayısı
 1. Ağızdan Ağza Pazarlamada Çalışanların Saklı Gücü
 2. Rosser Reeves ve Temel Satış Vaadi
 3. Lojistik Yönetim Danışmanlığı
 4. Ve Pazarlama Zincirlerini Kırdı: 3G
 5. Resesyon Karşıtı Pazarlama: Alınmamış Dersler
 6. Satış Personelinin Kişilik Özellikleri Satış Performansını Etkiler mi?
 7. Lüks Tüketim ve Lüks Markalar
 8. Erişilebilir Lüksün Yükselişi
 9. Lüks 2.0 ya da Bilgi Yakar
 10. Amerika’da Yeni Trendler ve Markaları Olmayan Yeni Lüksler
 
2010 Ocak-Şubat-Mart Sayısı
 1. Korku Pazarlaması: İronik ve Eleştirel Bir Katkı
 2. Dünya Pazarları ve Çilek Mobilya: Bir Vaka Çalışması
 3. Değer – Kimlik – Marka
 4. Şehir Markası
 5. Yükselen Yeni Trend Eskişehir
 6. Şehir Pazarlaması Neden Önemlidir ve Şehirler Nasıl Pazarlanır? Kula Şehri İçin Bir Örnek Çalışma
 7. Şehir Markası Bileşenlerinin İncelenmesi: Erzincan İli Üzerinde Bir Saha Araştırması
 
2010 Nisan-Mayıs-Haziran Sayısı
 1. Müşteri Odaklı İletişim
 2. Ün Kavramının Tüketim Biçimine ve Toplumsal Konulara Dikkat Çekmedeki Etkileri (Celebrity Endorsment)
 3. Satın Alma Kararında Söz Çocuğun
 4. Bunalım Döneminde Pazarlama Uygulamaları
 5. Gurbetçi ve Tüketici Olmak: Almanya’daki Türkler Üzerinden Tüketici Kültürleşmesine Bir Bakış
 6. Web İletişimi: Türk Siyasi Parti Profilleri
 7. Yeni Televizyon Teknolojileri ve Tematik Televizyonculuğun Geleceği
 8. IPTV Kısa Dönemde Bir Hayal mi?
 9. TV’de Yeni Dönem
 10. Geleceğe Giden Yol Web TV’den Geçiyor
 11. Dijital Çağ ve TTNET
 12. Yeni Televizyon Teknolojileri ve DigiturkPlus
 13. Medya Yakınsaması: Değişen Medya – Değişen İzleyici
 14. IPTV ve Medyadaki Dönüşüm
 15. Medya Yakınsaması, Yeni Televizyonculuk ve Yeni Reklam Anlayışı: Advertainment
 
2010 Temmuz-Ağustos-Eylül Sayısı
 1. Süperstar Etkisi
 2. Marka Uçuşa Geçti mi, Onu Aşağı İndirmek Zordur
 3. Pazarlama Her Şeydir!
 4. Televizyonun Geleceği
 5. Televizyonun Geleceği: Hala Bekleme Modunda Mı?
 6. Gösterişçi Tüketim: Statü Arayışında Sınır Var mı?
 7. Medyada Hak Haberciliği
 8. Üniversitenin Duvarlarını Yıkmak
 9. Yalpalayan Gemi: Üniversite
 
2010 Ekim-Kasım-Aralık Sayısı
 1. Kaybolan Değerler Işığında “İletişim Yönetimi”
 2. Tüketicilerin Online Alışveriş Ortamından Beklentileri
 3. EFCCE: Öğrenciler ve Sektör Arasında Kurulan Köprü
 4. Kurumsal İletişimin Gelişme Nedenleri, Yeni Eğilimler ve Günümüzde Kurumsal İletişimde Etkinlik Koşulları
 5. Kurumsal İletişim: Nasıl Var? Kavramsal Boyuttan İşlerliğe
 6. Kurumsal İletişim “Ne Münasebetle” Gündemimizde ve Marka Yönetimini Nasıl Etkiler?
 7. Kurumsal İletişim ve Güven Oluşturmak
 8. Kurumsal İletişim ve İtibar Araştırmaları: Araştıracağız da Ne Olacak?
 9. Kurumsal İletişimde İnovasyon ve Yakınsama
 10. Sosyal Medya ve Lider İletişimi
 11. Kurumsal İletişim Amaçlı Blog Kullanımı
 12. Hikaye Anlatma Aracı Olarak Kurumsal Bloglar
 
2011 Ocak-Şubat-Mart Sayısı
 1. Ağ Toplumu Kimin Toplumu?: İnternetin Çelişkili Dünyası
 2. Türkiye’de İnternet: Politikalar, Uygulamalar, Düzenlemeler
 3. “Herkes İçin Web” Mümkün mü? Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım
 4. Kişisel Yayıncılığın Yükselişi: Bloglar ve Kamusal İşlevleri
 5. Gazetecilerin Twitter’ı, Twetter’ın Gazetecileri
 6. Sosyal Medya ve İkna Stratejilerinin Değişen Paradigmaları
 7. Kurum İçi İletişimi Nasıl Bilirsiniz?: İç Hesaplaşmalar
 8. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Neresinde?: Bir Avrupa Karşılaştırması
 9. Türk Hukukunda Ürün Yerleştirme ve RTÜK Yasa Tasarısındaki Düzenleme
 
2011 Nisan-Mayıs-Haziran Sayısı
 1. Sağlık İletişimi
 2. Sağlık Bilinci İçin Türkiye’de Sağlık İletişiminin Gelişimine Bakış
 3. Sağlık İletişimi Disiplini ve Sağlığın Sosyalleştirilmesi
 4. Sağlık Kurumlarında Markalama
 5. Hastaların Doktor ve / veya Sağlık Kurumu Seçim Süreci Neye Göre Oluşmakta, Hastalar Neye Göre Karar Vermektedir?
 6. Hastane Yönetiminde Örgütsel İletişim
 7. İlaç Sektöründe Pazarlama
 8. İmparator Asoka’dan Başkan Obama’ya Sağlık Reformu
 9. Sağlık Turizmi
 10. Doktorlara Yönelik İzlenim (İmaj) ve Tutum Oluşumu: Yazılı Medyada Doktorlara Yönelik Oluşan Söylem
 11. Reklam Ajansları ve Rekabetçilik
 12. Sağlık Eğitimi Üzerine…
 
2011 Temmuz-Ağustos-Eylül Sayısı
 1. Çevre Bilinçli Tüketicilere Odaklanma
 2. Yeşil Pazarlama ve KOBİ’ler
 3. Gıda Sektöründe Yeşil Pazarlama Uygulamaları
 4. Kozmetik İşletmeleri Açısından Yeşil Pazarlama
 5. Biyomimetrik Pazarlama ve Yeni Doğa
 6. Türkiye’de Yeşil Pazarlama ve Yeşil Lojistik Uygulamaları: Yükselen Bir Trendin Başlangıcı mı, Gelip Geçici Bir Moda mı?
 7. Çevre Dostu Vestel
 8. Sağlık Pazarlamasında Medyanın Kullanımı ve Ülkemizdeki Çarpıklıklar
 9. Sır Saklama Yükümlülüğü Kapsamında Hastaya Ait Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Saçma Suçu
 10. Sağlık Bilişimi ve Sağlık Hizmetleri
 11. Sağlık Sigortaları Hangi Yöne Gidiyor?
 12. Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite
 13. Tıbbi Hataların Önlenmesinde ve Hasta Güvenliğinin Sağlanmasında İletişimin Önemi
 
2011 Ekim-Kasım-Aralık Sayısı
 1. İnternet ve Yeni İş Kültürü
 2. İnternet ve Mağaza Kıyaslaması: Değer Alışverişin Neresinde?
 3. Mobil İletişimin Pazarlamadaki Yeri
 4. Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi ve İşletmelerdeki Uygulamaları
 5. İnternette Pazarlamanın Yeni Dönemi: Spam İletiler Yerine İzinli İletiler
 6. Dijital Yaşam Döngüsü ve Pazarlama Planına Etkisi
 7. Sosyal Müşteriler Nereye, Ticaret ve Pazarlama Oraya!
 8. Türkiye’de E-Ticaret ve KOBİ’lerin E-Ticarete Katılımı
 9. “Tüketiciyi Fark Etmek, Tüketiciyi Fark Ettirmek” Pazarlamada C’ler!
 10. Hayırseverlik Pazarlaması
 11. “Bireyselleşme, Marka ve Postmodernizm” Üzerine Bir Strateji Örneği: Sturbucks Coffee
 12. Pazarlama Estetiği
2012 Ocak-Şubat-Mart Sayısı (2012/1 Sayısı)
 1. Televizyon Yayıncılığının Karakteristiği: İki Ürün – İki Pazar
 2. TİAK, RİAK ve Radyo-Televizyon Yayıncılık Pazarı
 3. Televizyon Reklamlarında Hegemonik Erkekliğin Yeniden Üretimi
 4. Hafıza Parçalarımız ve Televizyon
 5. Televizyon Haberciliği ve Etik
 6. Televizyon Dizilerinin Tükenmeyen Kaynağı: Yeşilçam
 7. Televizyon: Öldürülmeyen Eğlence
 8. İlk Bakışta Aşk
 9. Hangi Ülkenin Ev Kadınları Daha Umutsuz: Bir Uyarlama Örneği
 10. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kim, Ne Kadar Farkında?
 11. Kültürel Perspektifle Uluslararası Pazarlama
2012/2 Sayısı
 1. Toplumsal Yaşam, Eğlence ve Reklam Etkileşimi: Flash Mob Uygulamaları
 2. Oyun, Eğlence ve Günümüzdeki Yansımaları: Dijital Oyunun Sihirli Çemberi
 3. Pazarlamanın Yeni Aracı Eğlence, Yeni Medya, Ürün Yerleştirme ve İkna
 4. İnsanlara Eğlence Satsam, Metaforlarla Oynardırm! Eğlence Odağında Metaforun Pazarlanması
 5. Nabza Göre Şerbet, Kuşağa Göre Etkinlik: Eğlencenin Pazarlanması ve Kuşak
 6. Eğlence İşlevi, Eğlenen İnsan ve “Eğlenceli” Ekonomi
 7. Eğlence Pazarlaması Çerçevesinde Marka Bilinirliği: Türkiye’den Bir Uygulama Örneği
 8. Yeni Medya’da Yeni Eğlence Ortamları: Arçelik İnteraktif Reklam Uygulaması
 9. Daha Yüksek Sesle, Hep Beraber: Benim Filmim Daha Güzel! Sinema Endüstrisi, PR ve Eğlence Pazarlaması
 10. Canlandırmanın Dayanılmaz Pazarlaması
 11. Kırmızı-Beyaz En Büyük Türkiye, Şampiyon İstanbul: Kent Markalaması ve Spor Pazarlaması
 12. Pazarlama 3.0 ve Sektörel Yansımaları: Spor Pazarlaması ve Örnekleri
 13. Pazarlama, İletişim ve İtibar Yönetimi: İtibarlı Pazarlama Olur mu?
 14. Müşterinin Cüzdanındaki Payınızı Bilin ve Büyütün: Cüzdan Payı Kuralı
 15. Dijital Tutulma
2012/3 Sayısı
 1. Spor Pazarlamasının Temel Taşları
 2. Spor Pazarlamasında Sosyal Dönüşüm
 3. Türkiye’de Spor Sponsorluklarının Yapısal Durumunun Analizi
 4. Spor Pazarlaması ve Medya İlişkisi
 5. Spor Pazarlamasında Kullanılan Mobil Uygulamalar
 6. Spor Pazarlamasında Başarının Anahtarı: Spor Tüketicilerinin Davranış ve Tutumlarının Arkasındaki Olguları Anlamak
 7. 12.Adamı’ın Adı Yok
 8. Futbolda Var Olma Savaşı
 9. Toplumsal Cinsiyet ve Futbol
 10. Sporda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Yeri ve Önemi
 11. Reyting Ölçümleri Hakkında Bilinmeyenler ve Yanlış Bilinenler
 12. Medya Mesajı Medya Masajıdır
2012/4 Sayısı
 1. Haber Kıtlığından İlgi Kıtlığına Evrilen DünyadaYurttaş Gazeteciliği ve Gazeteci Yurttaşlık
 2. Yeni Medya ve Değişen Gazetecilik: Bir Uzmanlık Alanı Olarak Gazeteciliğin Dönüşümü
 3. Yeni Medyada Alternatif Kurumsallaşmalar: Has Gazetecilik Kendisine Yeni Mecralar Buluyor
 4. Profesyonellerin Gözünden Yeni Medyanın Etik Sorunları
 5. Yeni Medya ve Değişen Hukuki Sorumluluklar
 6. Krizdeki Gazetecilik Sektörünün Yegane Çıkış Yolu Olarak Yeni Medya
 7. Ne Gördüğüne İnan, Ne Okuduğuna
 8. Ağ Zekasını Günlük Hayatınıza Taşıyın
 9. Eğrisiyle Doğrusuyla İnternet ve Son Dakika Haberciliği
 10. Bir Girişimci Gazetecilik Projesi: MADE
 11. Marka Kültürü
2013/1 Sayısı
 1. Konuşan ve Konuşulan Destinasyonlar
 2. Türkiye’nin Destinasyon Olarak Pazarlanmasında Dizi ve Filmlerin Rolü
 3. Destinasyon Pazarlamasında Film ve Dizi Turizmi Değerlendirmesi: Kapadokya Örneği
 4. Destinasyon Pazarlamasında Yeni Bir Fenomen: Film Turizmi
 5. Farklılaşan Turist Davranışlarıyla Birlikte Film ve Dizi Sektörünün Rolü
 6. Film Turizmi ve Pazarlama Açısından Sonuçları
 7. Destinasyon Pazarlanmasında Yeni Zelanda Örneği
 8. Turistik Ürün Pazarlaması: “Disneyselleştirme”
 9. Dijital Kabilelerin İzinde

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>